Tube Ø 4 - Non-threaded Smooth Piston Rod

Tube Ø 4 - Non-threaded Smooth Piston Rod

This is a message to explain whats goin on